Bsisch water, lekker en gezond

Basisch water is een heerlijke verfrissende drank.

Basisch water, enkele verschillen met omkeer osmose en gedestilleerd water.

Omkeer osmose water en gedestilleerd water bevatten beide weinig andere stoffen en dat wordt door sommigen als een voordeel voor drinkwater uitgelegd.

Er wordt dan van uitgegaan dat hoe minder stoffen het water bevat, hoe gezonder het is. Dergelijk water ontstaat door een omgekeerd osmose apparaat waarbij het water door een halfdoorlatende filter wordt ‘geduwd’ door een osmotisch proces. Het filter laat alleen de watermoleculen door terwijl grotere moleculen waaronder mineralen, bacteriën en chemische substanties eruit worden gefilterd. Het water met de geconcentreerde hoeveelheid eruit gefilterde stoffen wordt met het afvalwater weggespoeld. Bij water destilleren wordt het gekookt, de waterdamp wordt gecondenseerd en opgevangen waardoor nagenoeg alle mineralen en andere bestanddelen achterblijven.

De gedachte dat ‘schoner’ ook ‘gezonder’ is gaat voorbij aan een aantal nieuwere inzichten sinds het omgekeerde osmose en gedestilleerde water als drinkwater haar intrede deed. Gezond drinkwater is schoon, maar heeft ook een aantal andere schei- en natuurkundige eigenschappen die bepalen hoe gezond het water is om te drinken..

Vervuiling

medicijnen horen niet in drinkwater.

Het drinkwater in Nederland bevat medicijnen.

Wanneer we kijken naar de mate van vervuiling moeten we onderscheiden in vervuiling die direct een gevaar oplevert voor de gezondheid en die mogelijk na langere tijd gevaar oplevert. Het drinken van Nederlands kraanwater levert geen enkel risico op voor acute gezondheidsklachten, maar of het ook veilig is wanneer het jarenlang gedronken wordt is de vraag.

In Nederland worden normen gehanteerd voor de toegestane hoeveelheid chemicaliën, medicijnen en andere ongewenste stoffen in ons drinkwater maar de veiligheid op langere termijn is niet vast te stellen. Sommige zware metalen, chemicaliën en medicijnresten worden opgeslagen in ons lichaam en kunnen zo langzaam klachten veroorzaken dat deze niet in verband kunnen worden gebracht met de vervuiling van het water.

Omgekeerd osmose water zorgt ervoor dat bijna alle bestanddelen uit het water gehaald worden waardoor dat risico wordt voorkomen.

Scheikundige aspecten

Volgens steeds meer biologisch werkende artsen en behandelaars is voor een goede gezondheid een juiste zuur-base balans in het lichaam een voorwaarde en ontstaan veel klachten door een overschot aan zure afvalstoffen. Basisch water bevat meer basische dan zure mineralen en heeft daarom een positief effect op de zuur-base balans.

Omgekeerd osmosewater is zuur water en heeft geen corrigerende invloed op de zuur-base balans.

Natuurkundige aspecten van water

Steeds meer wordt duidelijk dat natuurkundige aspecten een veel belangrijker rol spelen voor biologische processen dan tot voor kort werd aangenomen. Natuurkundige eigenschappen zijn bijvoorbeeld de elektromagnetische lading van moleculen, het aantal beschikbare energie bevattende elektronen, de draairichting van moleculen en atomen die  ‘spin’ wordt genoemd en de clustervorming van water moleculen.

Elektronen hebben een negatieve lading en een antioxidatieve werking, ze kunnen vrije radicalen neutraliseren. Hoe meer elektronen water bevat, hoe energierijker, hoe antioxidatiever en hoe negatiever de redoxpotentiaal is en dat is een positieve eigenschap.

Hoe meer negatief geladen elektronen, hoe lager de waarde wordt en hoe beter het is voor ons lichaam. Basisch geïoniseerd water heeft een negatief redoxpotentiaal van tussen de – 300 en – 800mV en levert dus elektronen en energie aan het lichaam.

Omgekeerd osmose water en gedestilleerd water daarentegen hebben een positief redoxpotentiaal van + 200 tot+400mV. Het betekent dat omgekeerd osmose water elektronen en dus energie uit het lichaam haalt als het wordt gedronken. Ons darmslijmvlies heeft een positieve elektromagnetische lading en trekt negatief geladen basische watermoleculen aan die gemakkelijker worden opgenomen.

Basische ionen zoals calcium, kalium, magnesium en natrium worden in basisch geïoniseerd water omgeven door vrije elektronen en aangetrokken door de positief geladen darmwand die ze doorlaat naar de bloed- en lymfevaten.

De verschillen tussen omgekeerd osmose water  en geïoniseerd basisch water zijn:

  Basisch   water Omgekeerd   osmose water
Basische   waarde Basisch,   boven de 8 Zuur,   lager dan 7
Redoxpotentiaal Negatief,   -300mV tot -700mV Positief   boven de +300mV
Clustergrootte Klein,   5 -6 moleculen Groot,   25 – 20 moleculen
Gefilterd Ja Ja
Biologisch   opneembare mineralen Ja Nee

Basisch water uit een waterionisator

basisch water uit een wateronisator

Een basisch waterionisator filtert, maakt het water basisch met kleine clusters en een overschot aan elektronen

In een waterionisator wordt het water basisch gemaakt en geïoniseerd door het scheiden van de zure en de basische mineralen door middel van een kleine galvanische stroom. Aan de negatieve elektrode stromen als het ware elektronen in het water dat daardoor een negatieve redoxpotentaal krijgt en de zure mineralen worden ‘weggeduwd’.  Bij het maken van basisch water ontstaat altijd zuur water dat gebruikt kan worden voor andere doeleinden dan drinken.

Het voordeel van een waterionisator is dat er direct basisch water is in bijna onbegrensde hoeveelheid. De nadelen zijn dat er een wateraansluiting en stroom voor nodig is.

Basisch water uit de WATERMAN

Basisch water uit de WATERMAN

Gezond water is basisch water. Maak het overal zelf met de WATERMAN

De WATERMAN filtert het water net als de waterionisator met een actief koolstoffilter maar maakt het water basisch en hexagonaal door  het gebruik van hoogwaardige mineralen zoals silica en koraalzand, door de magneet wordt het water hexagonaal en krijgt het kleinere clusters.

Het voordeel van de WATERMAN is dat het een draagbare waterionisator is die van kraanwater lekker en gezond basisch water maakt met veel basische mineralen en een overschot aan vrije elektronen.

Meer informatie:

Baissch water

Een van de oudste boekjes over basisch water, bestseller geschreven door Sang Whang.

Boek van Sang Whang, de weg terug naar de jeugd.

www.basischwater.nl

Binnenkort: Het basisch waterboek

Basisch water en de verschillen met kraanwater